Kritériá 1. kola

Je potrebné, aby žiadatelia a ich projekty spĺňali všetky nasledujúce podmienky:

1. do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce,
2. žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20 % z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote),
3. aktivity realizované pri vodných tokoch a plochách musia byť konzultované s ich správcami,
4. územie, ktoré je predmetom projektu, musí byť po realizácii projektu úplne dokončené,
5. musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne miest/obcí alebo v ich bezprostrednej blízkosti,
6. územie musí byť vo verejnom vlastníctve a bez akýchkoľvek obmedzení prístupné širokej verejnosti,
7. pri realizácii projektov je potrebné používať environmentálne akceptovateľné postupy, nástroje a materiály,
8. vyžaduje sa premyslená a efektívna následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektov,
9. ak v projekte rátate s výsadbou stromov a kríkov, pri výbere druhov na výsadbu odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné,
10. projekty sa nesmú realizovať v bezprostrednej blízkosti čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Venujte prosím pozornosť úplným kritériám tu

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.