Aktuality

Štartuje 12. ročník programu Zelené oázy

Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu môžu prostredníctvom grantového programu Zelené oázy pomôcť revitalizovať verejné priestory miest a obcí. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi projekty, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a zveľaďovanie verejných priestorov. Zapojenie miestnych komunít a aktívnych dobrovoľníkov je pritom jedným z hlavných cieľov programu. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je
11. decembra 2017.

Grantový program Zelené oázy už vyše desať rokov podporuje vytváranie, obnovu alebo skrášlenie verejných priestorov, ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež priamo mestá a obce. Finančné prostriedky môžu byť použité na obstaranie materiálu na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné potreby, ktoré sú v súlade s environmentálnym zámerom projektu.

„Je čoraz viac zrejmé, že aj nás sa už bezprostredne dotýkajú klimatické zmeny, aké sme doteraz nezažili. Dlhé obdobia extrémnych horúčav, prívalové dažde, vysychanie celých oblastí a iné. Dopad týchto zmien sa prejavuje nielen v mestskom prostredí. Program Zelené oázy sa od svojho vzniku snaží reagovať na aktuálne výzvy v oblasti životého prostredia, a tak verný svojmu poslaniu – ale aj názvu – sa v tomto ročníku prioritne zameriavame na realizáciu adaptačných opatrení ako reakciu na zmenu klímy,“ približuje Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Medzi adaptačné opatrenia patria lokálne, praktické a efektívne opatrenia na zadržiavanie vody, ochladzovanie – hlavne v mestách, rozširovanie zelených plôch (predovšetkým viacetážovej alebo vertikálnej zelene), podpora efektívnejšieho hospodárenia s vodou, budovanie zelených striech, opatrenia na prevenciu a elimináciu následkov lokálnych prívalových povodní a podobne. „Mnohí ľudia majú originálne nápady, ako riešiť bodové problémy s vodou vo svojom okolí a tých by sme chceli podporiť. Inšpiráciou pre žiadateľov môže byť aj existujúci katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja,“ dopĺňa Milan Hronec.

Vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka

V 11. ročníku programu Zelené oázy získalo grant v celkovej výške 56 000 eur spolu 23 projektov. Osobitnú podporu mali projekty zamerané na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti rozvíjali svoje športové a pohybové aktivity a hrali sa v motivujúcom prostredí.

Odborná komisia sa zhodla, že najzaujímavejším projektom 11. ročníka grantového programu Zelené oázy bol projekt Braille sa učí nielen z kníh. Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím z Bratislavy upravila školskú záhradu pre potreby detí so zrakovým znevýhodnením, vysadila záhony, bylinkovú špirálu a umiestnila popisné tabuľky pre nevidiacich.

„Za jedenásť rokov programu sa nám podarilo zaktivizovať už veľa skupín dobrovoľníkov a komunít, ktoré úspešne zrealizovali zaujímavé environmentálne projekty po celom Slovensku. Ich úsilie a výsledok práce sú inšpiráciou pre ostatných, ktorým teraz ponúkame možnosť realizovať svoje nápady už v 12. ročníku programu,“ uvádza Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Podrobné informácie o grantovom programe Zelené oázy, kritériá a prihlasovacie formuláre sú na stránkach www.oazy.dev.esx.sk, www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,
048 / 470 1095, 0911 452 457, e-mail: [email protected].

 

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Milan Hronec

Tel.:  048 / 470 10 95,
0911 452 457

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.